PRIVACY VERKLARING

Koninklijke Woudenberg B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Koninklijke Woudenberg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Statement;
 • je persoonsgegevens verwerken beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Koninklijke Woudenberg zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Koninklijke Woudenberg verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • om uitvoering te kunnen geven aan met jou of ten behoeve van jou gesloten overeenkomsten;
 • het voeren van sollicitatieprocedures;
 • het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige marketingactiviteiten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen/ kun je de volgende persoonsgegevens aan ons overhandigd hebben (steeds slechts met inachtneming en afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens bestemd zijn):

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • BSN-nummer;
 • gegevens omtrent lidmaatschap van een vakbond;
 • IBAN-nummer;
 • medische gegevens (uitsluitend voor personeel);
 • paspoortnummer en -gegevens;
 • identiteitskaartnummer en – gegevens;
 • rijbewijsnummer en – gegevens;
 • (pas) foto’s;
 • overige gegevens die je in het kader van een sollicitatie aan ons toestuurt.

Google Analytics

Koninklijke Woudenberg gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Koninklijke Woudenberg heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Leadinfo

We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden je gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Koninklijke Woudenberg van jou ontvangen heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement vragen hierover heeft of een van voornoemde rechten wilt uitoefenen, dan kun je contact met ons opnemen via het emailadres verzoekavg@Koninklijke Woudenberg.com of per post: Koninklijke Woudenberg B.V., t.a.v. de Compliance Officer, Postbus 1819, 5200 BB, ‘s-Hertogenbosch.

Wij kunnen je vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Versterking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de salarisadministratie;
 • het verzorgen van pensioenverplichtingen;
 • het aan- afmelden ten behoeve van (personeels-) verzekeringen;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het nakomen van contractuele verplichtingen (bijv. onderaannemers en leveranciers of opdrachtnemers);
 • het verzorgen van onze ICT en de dienstverlening daarom heen;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven, direct marketing en uitnodigingen;
 • het faciliteren van websites.
 • Met die derde partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of je daar toestemming voor hebt gegeven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijnen

Koninklijke Woudenberg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Koninklijke Woudenberg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle medewerkers van Koninklijke Woudenberg die kennis van uw persoonsgegevens kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • alleen medewerkers die voor de uitoefening van hun beroep een noodzaak hebben om toegang tot jouw persoonsgegevens te krijgen, hebben toegang tot jouw persoonsgegevens;
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Exoneratie en aanpassen privacy statement

Koninklijke Woudenberg heeft de uiterste zorg besteed aan deze Privacy Statement. Desondanks is het mogelijk dat hierin onjuistheden zijn opgenomen. Koninklijke Woudenberg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of redactionele fouten, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk onbereikbaar zijn van de website waarop deze Privacy Statement is geplaatst.
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen.
Wijzigingen van deze Privacy Statement zullen op onze website worden gepubliceerd.